top of page

PRIVACYVERKLARING FLEX DANSSCHOOL NINOVE

Privacyverklaring FLEX Dansschool Ninove

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door Flex dansschool Ninove, met zetel te 9400 Ninove, Eichemstraat 72A.

 

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit zijn dus alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn. Met verwerken wordt een geheel van bewerkingen bedoeld o.a. verzamelen, ordenen, structureren, opslaan, raadplegen …

 

Flex streeft ernaar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. 


1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 
Flex verwerkt vooreerst persoonsgegevens van personen die lid zijn van de dansschool of die zich inschrijven op de wachtlijst. Daarnaast worden ook een beperkt aantal gegevens verwerkt van de personen die ons via e-mail of via onze website contacteren voor meer informatie.

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 
Flex verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:


Optimalisatie dienstverlening
Wij verwerken persoonsgegevens om de dagdagelijkse werking van onze dansschool mogelijk te maken.  Zo verzamelen wij in ieder geval de naam, de geboortedatum, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van onze leden.
Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk o.a. om te weten wie lid is in onze dansschool en wie in welke groep danst, om onze danslessen te kunnen voorbereiden en uitvoeren, om de verzekering in orde te kunnen brengen en betalingen te kunnen controleren.

 

Communicatie
Aangezien sommige informatie zeer belangrijk is voor u, verwerken wij uw persoonsgegevens ook om mededelingen te kunnen versturen zoals berichtgeving over onze diensten, wijzigingen in de lessenroosters, vakantieregeling, informatie m.b.t. de show …

 

Publiciteit
Flex verwerkt foto’s van haar jaarlijkse shows, de voorbereidingen ervan, de lessen, optredens met de demo’s … Die foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze website (www.flexdansschoolninove.be) en op onze Facebookpagina.

 

Informatieverstrekking
De naam en het e-mailadres van personen die ons via mail of via onze website contacteren voor meer informatie, wordt bijgehouden in onze mailbox.


3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens binnen Flex
Binnen Flex springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij deze alleen om u de beste dienstverlening te kunnen bieden. Uw gegevens worden o.a. gedeeld met de lesgevers van de groep waarin uw kind danst, zodat zij u kunnen contacteren indien er tijdens de dansles iets zou gebeuren.

 

Uw persoonsgegevens buiten Flex
Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden. Uitzonderlijk kunnen wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:

 

Publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke
verplichting bestaat om ledengegevens mee te delen of bekend te maken.

 

Gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie ...

 

Op onze website maken wij gebruik van sociale media toepassingen.

Wij willen u erop wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. Flex heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven. 

 

4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 
Flex heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden. 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten.

 

6. Welke rechten heeft u? 
U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken, ze worden hieronder opgesomd en besproken.
Indien u (een van) deze rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u zich richten tot info@flexdansschoolninove.be.

 

Het recht op inzage:
U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. 

 

Het recht op verbetering:
U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben, bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen. 

 

Het recht op verwijdering en beperking:
U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden. 
U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.  

 

Het recht van bezwaar:
U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren. 
U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven. 

 

Het recht om uw toestemming in te trekken:
U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming). 

 

Het recht van overdraagbaarheid
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen. 

 

Het recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische 
Privacycommissie:


Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be


7. Over deze Privacyverklaring
Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen
steeds op deze pagina worden aangegeven.
Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via info@flexdansschoolninove.be.

bottom of page